N59

Maatregelen

doorstromingAls het gaat om het verbeteren van de N59, liggen er kansen op het gebied van verkeersveiligheid, doorstroming, duurzaamheid en ecologie. De samenwerkende overheden werken daarom een aantal maatregelen uit die hieraan bijdragen. De uitvoering van de maatregelen gebeurt tussen 2019 en 2024. Het maatregelenpakket wordt in fasen vastgesteld. Van onderstaande maatregelen is al duidelijk dat ze worden uitgevoerd. We verwachten dat de rest van het maatregelenpakket eind 2019 bekend is.

Verkeersveiligheid

Het huidige profiel van de N59 tussen het Hellegatsplein en de N257 voldoet niet aan de richtlijnen van Duurzaam Veilig. Daarom bekijken we welke maatregelen mogelijk zijn om de veiligheid te verbeteren. Momenteel doen we verder onderzoek naar het scheiden van de rijrichtingen op het traject Hellegatsplein - Schaapsweg.

Doorstroming

Smart Mobility

Smart Mobility kan een belangrijke bijdrage leveren aan een betere doorstroming van het verkeer op de N59. Bij Smart Mobility oplossingen wordt slim gebruik gemaakt van data via nieuwe informatie- en communicatietechnologieën om daarmee het rij- en reisgedrag van automobilisten te optimaliseren.

We willen weggebruikers in de toekomst beter informeren en de verkeersafwikkeling verbeteren. Daarom bouwen we de verkeerslichten op drie kruisingen (N215/Tonisseweg, De Tille, N498/Groeneweg) om tot zogenaamde i-VRI’s oftewel Slimme Verkeerslichten.Op dezelfde kruisingen plaatsen we observatiecamera’s. De wegverkeersleiders in de verkeerscentrale kunnen op basis van de beelden hiervan sneller en effectiever handelen bij incidenten en verstoringen. Het ombouwen van de verkeerslichten en het plaatsen van de observatiecamera’s gebeurt naar verwachting eind 2020. Vooruitlopend daarop passen we de regelprogramma’s aan van de verkeerslichten op de kruisingen van de N59 met de Molenweg, Bredeweg en Schaapsweg. Hiermee verbetert de doorstroming bij deze kruisingen.

Daarnaast sluiten we aan een innovatieve tool van partijen in de regio, namelijk de zogenaamde Onrustkaart. Hiermee krijgen we beter zicht op rijgedrag (remmen, snelheid etc.). Dit levert ons belangrijke informatie op voor maatregelen op de langere termijn.

Aanpassen kruising N59-Schaapsweg

Een fysieke maatregel die de doorstroming kan verbeteren is de aanpassing van de kruising N59 – Schaapsweg. We onderzoeken momenteel of we op de Schaapsweg een aparte rijstrook voor links afslaand verkeer richting Hellegatsplein aan kunnen leggen. Daarmee wordt de cyclustijd van de verkeerslichten korter, waardoor het verkeer minder lang hoeft te wachten.

Aanpassen Hellegatsplein

Op het Hellegatsplein komt verkeer van de A29 en A59 samen op één rijstrook. Op dat punt is de verkeersdoorstroming niet altijd optimaal. Daarom zijn we op zoek naar een oplossing die de doorstroming op een veilige manier verbetert. Begin 2019 hebben we via deze website veel oplossingen ontvangen van weggebruikers. Deze hebben we meegegeven aan marktpartijen die we om innovatieve ideeën hebben gevraagd. We verwachten begin 2020 meer duidelijkheid hierover.

Rijden op andere tijdstippen en veiliger rijden

De doorstroming van het verkeer op de N59 laat op sommige momenten te wensen over. Daarnaast willen we de weg veiliger maken. Daarom doen we onderzoek naar de haalbaarheid van gedragscampagnes op het gebied van verkeersveiligheid, recreatieverkeer en woon-werkverkeer.

We onderzoeken bijvoorbeeld of we het woonwerk- en recreatieverkeer in drukke periodes kunnen verminderen door bewoners van de eilanden of toeristen te verleiden op andere tijdstippen te reizen. En of het mogelijk is om weggebruikers met nieuwere auto’s aan te sporen de zogenaamde rijtaakondersteunende diensten van hun auto te gebruiken.

Duurzaamheid

Slimme Bandenpompen

Auto’s waarvan de banden op de juiste spanning zijn, verbruiken minder brandstof en stoten daardoor ook minder CO2 uit. Langs de N59 zijn daarom vijf Slimme Bandenpompen geplaatst. Deze zijn eenvoudig en gratis te gebruiken en geven meteen inzicht in de besparing op brandstofkosten en CO2. De Slimme Bandenpompen werken bovendien volledig op zonne-energie en zijn daarmee duurzaam en overal te plaatsen.

Bushaltes 2.0 met pakketkluizen

Langs de N59 en elders op Goeree-Overflakkee komen innovatieve bushaltes. Bewoners van het eiland kunnen hier hun internetbestellingen ophalen. Het gaat om een proefproject van EVAnet, waarbij bushaltes worden gecombineerd met slimme pakketkluizen. Het idee is dat er ongeveer twintig van deze bushaltes 2.0 komen. Op dit moment onderzoeken we welke locaties daarvoor het meest geschikt zijn.

Met de komst van de pakketkluizen worden veel pakketjes straks niet meer aan huis afgeleverd, maar in een pakketkluis bij een bushalte. De ontvanger van het pakket heeft via een QR-code 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang tot deze kluis om het pakketje op te halen of om een zending te retourneren. Dat scheelt naar verwachting uiteindelijk zo’n 70% van het verkeer van (pakket)bestelbussen op de wegen en in de kernen van het eiland. Dat is niet alleen veiliger, maar levert bovendien een aanzienlijke CO2-besparing op. Daarmee dragen deze innovatieve bushaltes bij aan de doelen van een veilige en duurzame N59. Lees dit nieuwsbericht en kijk op de website van Goudappel voor meer info.

Dynamische en slimme LED-verlichting

De N59 krijgt dimbare LED verlichting die de N59 dynamisch en slim verlicht. Deze maakt het mogelijk de weg alleen daar te verlichten waar verkeer is of waar bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden zijn.